Komorniki to mała wieś położona 15 km. od Wielunia. Istnienie tej wsi sięga bardzo odległych czasów. Świadczą o tym zapiski w kronice kościelnej. Nazwę Komorniki wieś otrzymała od siedziby najwyższego urzędnika książęcego z czasów feudalnych tytułowanego „komornikiem".

W tym właśnie okresie małżonkowie feudalni - Andrzej i Ewa Woliccy - pobudowali dworek, który po II wojnie światowej stał się własnością państwa. W tym dworku 1 września 1949 roku został uruchomiony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego Państwowy Dom Dziecka w Komornikach. Czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego obiektu na dom dziecka był zapewne fakt, iż przed II wojną światową znajdował się tu tzw. „sierociniec" prowadzony przez siostry zakonne „Urszulanki". Schronienie w tym domu w  1949 roku znalazło 35 sierot.

Obecnie w Domu Dziecka w Komornikach przebywa 14 wychowanków w wieku od 11 do 18 lat. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wieluński, natomiast nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania należy do zadań wojewody. Funduszami Domu Dziecka dysponuje dyrektor, zgodnie z planem finansowym, zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Wieluniu. Stanowisko dyrektora sprawuje Pani mgr Katarzyna Olejnik

Cele i zadania

Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną która pozostaje w gotowości do przyjęcia 14 wychowanków. Placówka:

 1. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.
 2. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne - rekompensujące brak  wychowania
  w środowisku rodzinnym oraz przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.
 3. Zapewnia dzieciom kształcenie oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych jak również zaległości w materiale dydaktycznym.
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
  a w przypadku kiedy jest to niemożliwe, pozyskania rodziny przysposabiającej lub zastępczej.

Placówka realizuje swoje zadania przez:

 1. Umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów
  z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków,
  w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.
 2. Współpracę w szczególności z :
 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu opiekunów dzieci oraz ze względu na miejsce osiedlania się usamodzielnianych wychowanków,
 • ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców i dzieci oraz szkolącymi rodziny zastępcze,
 • szkołami do których uczęszczają i do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce,
 • sądami rodzinnymi,
 • kuratorami sądowymi,
 • działającymi w środowisku rodziców dzieci organizacjami, zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie,
 • właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki parafiami kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.

W celu wzbogacenia form spędzania czasu wolnego w placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne:

1  zajęcia plastyczne

2  zajęcia muzyczne

3  zajęcia modelarskie

4  zajęcia techniczne

5  zajęcia sportowe: w tym

a) systematyczne zajęcia na krytym basenie w pobliskim Wieluniu,

b) systematyczne zajęcia na kompleksowo wyposażonej siłowni znajdującej się na terenie Domu Dziecka.

6 zajęcia informatyczne na sali komputerowej wyposażonej w trzy stanowiska  pracy z bezpośrednim dostępem do Internetu.

7 zajęcia kulinarne na kompleksowo wyposażonej kuchni wraz z jadalnią.

Wychowankowie mają stały dostęp do najlepszych programów telewizyjnych w ramach bogatej oferty telewizji cyfrowej Canal +.