Deklaracja dostępności

Utworzono: 26 marzec 2021

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki: www.domdzieckakomorniki.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 24.03.2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Baran Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 43 841 18 25 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu Dziecka im. Św Urszuli Ledóchowskiej mieści się w Komornikach 30, 98 - 345 Mokrsko w dwóch budynkach. Budynek parterowy posiada dwa wejścia. Dostępność architektoniczna polega na zapewnieniu w tym budynku podjazdu w postaci rampy dla niepełnosprawnych, braku progów pomiędzy pomieszczeniami oraz zapewnieniu toalety dla niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się domofon, umożliwiający kontakt z pracownikiem placówki. Budynek drugi posiada dwie kondygnacje

  • w budynkach nie ma windy (na piętro w drugim budynku można dostać się schodami)
  • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem przy budynkach znajduje się parking dla samochodów bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.